Wednesday, October 16, 2013

Women & their children by Polish Impressionist Olga Boznanska 1865-1945

.
1886 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret młodej kobiety z czerwoną parasolką


1888 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Cyganka


1889 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Japonka


1890 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Srebrzysta dziewczynka


1890 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945)


1890s Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945)


1891 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret Miss Pearson


1891 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Slonecznik


1893 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Kobieta z dziewczynka


1894 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Girl with Chrysanthemums


1896 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Irena Serda


1896 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret dziewczynki


1896 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret kobiety


1896 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Wloszka


1898 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Dwie mlode damy


1898 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Dzieci na schodach


1898 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Zamyslona


1903-5 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Zofia Kirkor Kiedroniowa


1904 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Janina Dygatowna


1906 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Bialym Kapeluszu


1906 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Kobieta w czarnym


1906 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret Dziewczynek


1907 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Julii z Kwileckich Pugetowa z synem Jackiem


1907 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret Dzieci


1909 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Helena Chmielarczykowa


1910 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret Jadwigi z Sanguszków Sapieżyny


1912 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Eliza Krausowa


1912 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Gabriela Reval


1912 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret kobiety


1912 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret w bieli


1913 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret pani


1925 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Francis Thomasson


1925 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Portret kobiety


1936 Olga Boznanska (Polish Impressionist painter, 1865-1945) Irena Stokowska